(1)
داوری نژادغ.; شکوهیانع. ا.; تهرانی فرع. اثر اسید ایندول بوتیریک و بستر کشت بر ریشه زایی قلمه های دو هیبرید جدید انتخابی هلو×بادام. jhorts4 2015, 29, 176-184.