(1)
بنی اسدی ف.; صفاری و. تاثیر اسید جیبرلیک، بنزیل آدنین، تیامین و اسید اسکوربیک روی برخی خصوصیات ظاهری و بیوشیمیایی گیاه پروانش (.L Catharanthus Roseus). jhorts4 2015, 29, 556-563.