(1)
حقیقی م.; کافی م. اثر سمیت کادمیم بر تغییر میزان شاخص‌های پرولین و آنتی اکسیدان‌ها در کاهو (Lactuca Sativa L.). jhorts4 2014, 27, 359-366.