(1)
احمدی ز.; میردهقان س. ح.; حکم آبادی ح.; شمشیری م. ح. استفاده از بسته‌بندی‎های نانو و پوشش‎دهی خوراکی در بهبود عمر انباری و کیفیت دانه های پسته تازه. jhorts4 2014, 27, 367-374.