(1)
میرابی ا.; نعمتی س. ح.; مهربخش م. م.; ابراهیمی ح. بررسی اثرات بستر کشت و رقم بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک نشای خربزه. jhorts4 2014, 27, 375-382.