(1)
ابریشم چی پ.; گنجعلی ع.; بیک خورمیزی ع.; آوان ا. تاثیر ورمی کمپوست بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای ارقام موبیل و سوپراوربینای گوجه‌فرنگی. jhorts4 2014, 27, 383-393.