(1)
منصور بهمنی س.; صفاری و.; مقصودی مود ع. ا. اثر تقسیط و میزان کود اوره بر تجمع نیترات و عملکرد سوخ پیاز در تولید خارج از فصل در دشت جیرفت. jhorts4 2014, 27, 400-410.