(1)
برزنونی ع.; آق‌خانی م.; مسکوکی ع.; عباسپورفرد م. ح. اثر پیش تیمار حرارت و اسانس‌های گیاهی بر خواص پس از برداشت پرتقال خونی. jhorts4 2014, 27, 418-423.