(1)
روحی و.; رفیعی ز. تأثیر تیمار‌های اسید جیبرلیک و خراش‌دهی پوسته بذر بر جوانه‌زنی چهار گونه بادام. jhorts4 2014, 27, 424-432.