(1)
اسماعیلی س.; روحی و.; شیران ب.; محمدخانی ع. بررسی اثرات کلریدکلسیم، هورمون های جیبرلین و بنزیل آدنین برخصوصیات کمی، کیفی و طول عمر گل آهار (Zinnia Elegans J.). jhorts4 2014, 27, 444-452.