(1)
رخش ف.; گلچین ا. بررسی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و مس بر عملکرد غلظت عناصر غذایی و نیترات سر کلم بروکلی (Brassica Oleracea). jhorts4 2014, 27, 453-459.