(1)
اکبری و.; جلیلی مرندی ر. اثر سایکوسل بر رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی دو رقم زیتون تحت دورهای مختلف آبیاری. jhorts4 2014, 27, 460-469.