(1)
خلج م. ع.; امیری م.; عظیمی م. ح. اثر بسترهای مختلف کاشت بر جذب عناصر غذایی، خصوصیات رشد و عملکرد گل ژربرا در کشت بدون خاک. jhorts4 2014, 27, 470-479.