(1)
پایمردف.; حیدریم.; دانشورم. ح.; معلمین. اثر مراحل مختلف برداشت بر خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی میوه انار ).(Punica Granatum L در شرایط آب و هوایی باغملک (استان خوزستان). jhorts4 2014, 28, 71-79.