(1)
هادیزادهه.; تهرانی فرع.; شورم.; نعمتیس. مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریمL. Polianthes Tuberose و امکان تولید آن به شکل گلدانی. jhorts4 2010, 24.