(1)
رحمتیم.; عزیزیم.; عبادیم.; حسن زاده خیاطم. بررسی تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن،میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria Recutita) رقم دیپلوئید جرمانیا. jhorts4 2010, 24.