(1)
حقیقیم.; کافیم. اثر هومیک اسید بر تجمع کادمیوم، نیترات و تغییرات فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو. jhorts4 2010, 24.