(1)
رمضانی ص.; عباسی ع.; شجاعیان ع.; احمدی ن.; کوزولینو ر.; پیاچنته س. استخراج و شناسایی ترکیبات فرار دو گونه مریم‌گلی بومی ایران (Salvia Limbata وSalvia Multicaulis ) با استفاده از روش میکرواستخراج با فاز جامد. jhorts4 2015, 29, 466-473.