(1)
رمضانیص.; عباسیع.; شجاعیانع.; احمدین.; کوزولینور.; پیاچنتهس. استخراج و شناسایی ترکیبات فرار دو گونه مریم‌گلی بومی ایران (Salvia Limbata وSalvia Multicaulis ) با استفاده از روش میکرواستخراج با فاز جامد. jhorts4 2015, 29, 466-473.