(1)
صالحی م.; صفاری و.; حسن زاده فرد ش. اثر تیامین، اسید آسکوربیک و اسید جیبرلیک، بر برخی شاخص های رشد، میزان رنگیزه‌ها و قند احیاء در گل اطلسی. jhorts4 2016, 30, 141-150.