(1)
زارعم.; فاخریب.; فرخ زادهس. تأثیر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک ژنوتیپ‌های کاهو (Lactuca Sativa L.). jhorts4 2016, 30, 457-468.