(1)
محمدیس.; عزیزیم. بررسی تأثیر سطوح مختلف و دفعات محلولپاشی نانوکود فارمکس بر رشد و نمو و مواد مؤثره بابونه آلمانی (Matricaria Recutita L.). jhorts4 2015, 28, 435-445.