(1)
حسینیا. ح.; تهرانی فرع.; سمیعیل.; شورم.; معماریانیف. جمع‌آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی از گونه‌های آلیوم (Allium L.) بومی خراسان. jhorts4 2016, 30, 701-713.