(1)
خورشیدی ش.; داوری نژاد غ.; سمیعی ل.; مقدم م. بررسی مقاومت به سرمازدگی جوانه های رویشی و زایشی ارقام و ژنوتیپ‌های مختلف گلابی در شرایط آب و هوایی مشهد. jhorts4 2016, 30, 581-589.