(1)
دیانتم. تعیین دماهای کاردینال چمن سردسیری و دو گونه علف هرز غالب آن. jhorts4 2017, 31, 599-610.