(1)
عطارش.; داوری نژادغ.; سمیعیل.; مقدمم. بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های گردوی ایرانی در باغات تجاری مشهد با نشانگر ISSR. jhorts4 2017, 31, 611-620.