(1)
شورم.; زرگریانس.; بستانیس. بررسی تاثیر افزایش دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل جعفری( Tagets Tenuifolia) در شرایط گلخانه. jhorts4 2011, 24.