(1)
پورح.; نعمتیس.; تهرانی فرع.; شورم.; جوهرچیم. بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلی-سازی نوروزک (Salvia Leriifolia Benth.). jhorts4 2011, 24.