(1)
سعیدنژاد ا.; رضوانی مقدم پ. ارزیابی اثر مصرف کمپوست، ورمی کمپوست و کودهای دامی روی عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس زیره سبز (Cuminum Cyminum). jhorts4 2011, 24.