(1)
غیور کریمیانیز.; باقریع.; جعفرخانی کرمانیم.; داوری نژادغ. بررسی اثر غلظت های متفاوت تیدیازورون و کینتین بر باززایی و پرآوری ژربرا (Gerbera Jamesonii) رقم رداکسپلوژن. jhorts4 2011, 24.