(1)
محمدی مقدمم.; سبحانی پورع.; حکم آبادیح. بررسی ارتباط بین میزان رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس آفلاتوکسین زا و تولید آفلاتوکسین B1 با درصد عناصر غذایی و پروتئین مغز ارقام مختلف پسته. jhorts4 2011, 24.