(1)
فارسیم.; طاهریپ.; کردیانیا. بررسی نقش قارچ های گرمادوست در کمپوست قارچ خوراکی دکمه ای سفید. jhorts4 2011, 24.