(1)
عباسی م.; ذاکرین ع.; حیدری م. اثر کاربرد کلرید سدیم بر رشد رویشی و غلظت یون‌های سدیم، پتاسیم و کلر در دانهال‌های دو رقم انبه (Mangifera Indica L.). jhorts4 2011, 25.