(1)
دلشاد م.; علفتاحی ر.; تقوی ت. س.; پارسی نژاد م. بهبود کارایی مصرف آب با مدیریت زمان آبیاری (محلول دهی) در کشت بدون خاک توت-فرنگی. jhorts4 2011, 25.