(1)
مرادی ر. ا.; نصیری محلاتی م.; رضوانی مقدم پ.; لکزیان ا.; نژاد‏علی ع. تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum Vulgare Mill.). jhorts4 2011, 25.