(1)
روح اللهی ا.; کافی م. تاثیر تنش شوری و ترینگزاپک اتیل بر مراحل اولیه رشد دو کولتیوار ازچچم دائمیL. Lolium Perenne. jhorts4 2011, 25.