(1)
وطن دوست جرتوده ص.; داوری نژاد غ.; تهرانی فر ع.; کاوه ح. اثر تیمار‌های اکسینی و نوع قلمه بر ریشه زایی قلمه‌های ارقام نطنز، سبری و شکری گلابی. jhorts4 2011, 25.