(1)
پیغام‌زاده ک.; کاظمی‌تبار س.; امیری ا. اثر دو نوع محیط کشت، اسید جیبرلیک و چند فاکتور فیزیکی بر جوانه‌زنی جنین‌های گردوی ایرانی (Juglans Regia L). jhorts4 2011, 25.