(1)
عبادی م.; عزیزی م.; امیدبیگی ر.; حسن زاده خیاط م. بررسی تاثیر زمان کاشت و مقادیر مختلف بذر مصرفی بر درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو (Presov). jhorts4 2011, 25.