(1)
عبادیم.; عزیزیم.; امیدبیگیر.; حسن زاده خیاطم. بررسی تاثیر زمان کاشت و مقادیر مختلف بذر مصرفی بر درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو (Presov). jhorts4 2011, 25.