(1)
محمدی مقدم م.; افشاری ح.; محمدی گل تپه ا.; حکم آبادی ح.; راد س. بررسی میزان تاثیر پوسته مغز پسته (Testa) در کاهش رشد قارچ Aspergillus Flavus آفلاتوکسین زا و تولید آفلاتوکسین B1 در مغز ارقام مختلف پسته. jhorts4 2011, 25.