(1)
پرویزی خ.; سوری ج.; محمودی ر. بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد کل و میزان عملکرد قابل فروش ارقام سیب زمینی در همدان. jhorts4 2011, 25.