(1)
موسوی زاده س.; مشایخی ک. تغییرات بافت شناسی رویان‏زایی رویشی دمبرگ هویج (Daucus Carota L.) در چند محیط کشت بافت. jhorts4 2011, 25.