(1)
ملاولی م.; بلندنظر ص.; طباطبایی س. تأثیر مقادیر مختلف نیترات آمونیوم و سولفات پتاسیم بر غلظت برخی از عناصر معدنی در پیاز خوراکی. jhorts4 2011, 25.