(1)
شهریاری ا.; باقری ع.; شریفی ا.; مشتاقی ن. کنترل آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria Sp.) در شرایط این ویترو. jhorts4 2011, 25.