(1)
سیاهمرگویی آ.; عزیزی گ.; نظامی ا.; جهانی کندری م. بررسی تحمل به یخزدگی اکوتیپهای رازیانه رشد یافته در مزرعه، تحت شرایط کنترل شده. jhorts4 2011, 25.