(1)
سیاهمرگوییآ.; عزیزیگ.; نظامیا.; جهانی کندریم. بررسی تحمل به یخزدگی اکوتیپهای رازیانه رشد یافته در مزرعه، تحت شرایط کنترل شده. jhorts4 2011, 25.