(1)
منصوری ده شعیبیر.; داوری نژادغ.; حکم آبادیح.; تهرانی فرع. ارزیابی تغییرات پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژی جوانه گل ارقام پسته. jhorts4 2011, 25.