(1)
نعمت الهیف.; تهرانی فرع.; عزیزیم.; داوری نژادغ. تاثیرات متقابل شاخه های گل بریده بر عمر انباری آنها در محلول گلجایی. jhorts4 2011, 25.