(1)
حیدریم.; علیان دستجردیع. م.; مرادین. اثرات پرمنگنات پتاسیم و مدت انبارداری بر خصوصیات کیفی میوه انبه (Mangifera Indica L. ). jhorts4 2011, 25.