(1)
صیفیس.; نعمتیس. ح.; شورم.; عابدیب. بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه در دو رقم فلفل شیرین. jhorts4 2011, 25.