خرازیس. م., نعمتیس. ح., تهرانی‌فرع., شریفیا., & باقریع. (2012). بررسی اثرات نوع و غلظت سیتوکنین بر تکثیر درون شیشه‌ای و میزان شیشه‌ای شدن ریزنمونه‌های چهار ژنوتیپ میخک (Dianthus caryophyllus L.). علوم باغبانی, 25(4). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i0.11783