میرابیا., نعمتیس., داوری نژادغ., & آروییح. (1). اثرمالچ بر کنترل علف های هرز، ذخیره رطوبت و دمای خاک در سبزی پپینو (Solanum muricatum). علوم باغبانی, 26(3). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.15206